Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de vereniging is in zijn geheel opnieuw vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 13 maart 2014, (het reglement van 19 januari 1998 is hiermee vervallen) en luidt als volgt:

VAN ASPIRANT-LEDEN

De aanmelding

Artikel 1

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, worden vermeld: de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, de straatnaam en het huisnummer, de postcode en de woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres, de speelsterkte en het lidnummer van de KNLTB.

VAN DE LEDEN

Rechten van leden

Artikel 2

De leden hebben het recht van de accommodatie van de vereniging gebruik te maken op de tijden en overeenkomstig de regels zoals die door het bestuur zijn of worden vastgesteld.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging  aanwezig te zijn. Bestuursvergaderingen zijn echter niet openbaar.

Artikel 4

De leden zullen de nieuwsbrief en berichten op het bij de ledenadministratie bekende

e-mailadres ontvangen.

Verplichtingen van leden

Artikel 5

De leden dienen adreswijzigingen of e-mailadreswijzigingen schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie door te geven.

Artikel 6

De leden zijn verplicht de contributie te voldoen binnen de daarvoor door het bestuur aangegeven termijn.

De penningmeester heeft het recht jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen, de contributie automatisch af te schrijven van de bankrekening van de leden op basis van afgegeven machtiging.

Artikel 7

De leden zijn verplicht zich te houden aan het baan- en paviljoenreglement. Ook dienen zij zich aan de aanwijzingen van het bestuur via digitale nieuwsbrief, website en op het mededelingenbord te houden.

Het toezicht op de nakoming van het baan- en paviljoenreglement kan door het bestuur mede worden gedelegeerd.

VAN HET BESTUUR

Vergaderingen

Artikel 8

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, evenals de vergaderingen te schorsen of te verdagen.

Artikel 9

De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of via e-mail aan de adressen van alle bestuursleden met inachtneming van een redelijke termijn. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter alleen en zijn drie bestuursleden gezamenlijk bevoegd.

Artikel 10

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn  functie waargenomen door de vice-voorzitter.

Bij ontstentenis van de vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 11

Besluitvorming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en zoveel mogelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten.

Bevoegdheden

Artikel 12

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3, letter c, van de statuten wordt gesteld op € 5.000,-(vijfduizend euro), voor zover niet opgenomen in de begroting.

Verplichtingen

Artikel 13

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  1. a.   namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
  2. b.   presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  3. c.   de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, hoeven daarin niet te worden opgenomen.

Rooster van aftreden

 

Artikel 14

De maximale zittingsduur van de bestuursleden bedraagt 5 jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

 

Agenda

Artikel 15

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten en uit dit reglement voortvloeiende agendapunten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de oproeping schriftelijk en ondertekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden bij de secretaris is ingediend, evenals de voorstellen van hen die het bestuur rechtsgeldig hebben verzocht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering.

Vergaderorde

Artikel 16

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

Artikel 17

De voorzitter kan de spreektijd bij ieder agendapunt limiteren.

Kandidaatstellingen

 

Artikel 18

Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.

 

Stemcommissie

 

Artikel 19

Ingeval er tot schriftelijke stemming wordt overgegaan wordt op voorstel van de voorzitter een stemcommissie benoemd van twee personen die de voorzitter zullen assisteren bij het tellen der stemmen.

 

Artikel 20

Een stem is ongeldig, indien de stem is uitgebracht op andere wijze dan door de voorzitter voorafgaande aan de stemming is aangegeven.

 

Kascommissie

 

Artikel 21

De kascommissie bestaat uit twee leden. De leden worden door de jaarvergadering benoemd voor een periode van twee jaar. Ieder jaar treedt een lid af.

 

Commissies

 

Artikel 22

Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een of meer commissies benoemen voor uitvoering van in de voordracht door het bestuur omschreven taken.

 

Artikel 23

Commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur kan te allen tijde commissies ontbinden dan wel een of meer leden uit hun functie ontheffen.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 24

Alle leden kunnen het huishoudelijk reglement en de statuten inzien op de website

 

Artikel 25

Is een lid wegens langdurige ziekte of blessure niet in staat te tennissen, dan kan restitutie worden verleend.

Dit kan na inlevering van het bondspasje bij de ledenadministratie, vergezeld van een schriftelijke motivatie. Vanaf de datum van inlevering bestaat recht op gedeeltelijke restitutie van de contributie, mits de periode langer is dan drie maanden. De contributiekorting bestaat uit de netto contributie minus de contributie voor rustende leden. Van het restant wordt aan het einde van het seizoen een evenredig deel teruggestort.

 

 

 

Goedgekeurd 13-03-2014

 

Bestuur TC de Blaak

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

Adres

Ekkersrijt 45
5032 WN Tilburg

KVK-nummer

40259281