Baanreglement

BAANREGLEMENT TC DE BLAAK

1.1 Algemeen

a) Het beheer en onderhoud van het tennispark berust bij de tennisvereniging. Alle leden dragen daardoor verantwoordelijkheid voor een goed gebruik.
b) De aanwijzingen van de onderhoudscommissie met betrekking tot het gebruik van het tennispark en de banen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
c) Zonder toestemming van Bestuursleden of Leden van de onderhoudscommissie is het niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden te verrichten. 

1.2 Toegang tot de banen

a) Iedereen die in het bezit is van een geldige ledenpas van de KNLTB, op naam van tennisvereniging TC de Blaak met actuele jaaraanduiding, heeft toegang tot de banen. Daarnaast kunnen niet-leden toegang krijgen tot de banen door geïntroduceerd te worden door een lid van tennisvereniging TC de Blaak. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldig introductiepasje welke tegen betaling is te verkrijgen in het paviljoen.

1.3 Speeltijden

a) De banen kunnen op weekdagen worden bespeeld van 8.00 tot 23.00 uur, op zondag vanaf 9.00 tot 23.00 uur.

1.4 Baanreservering

a) Om te mogen spelen dient de betreffende baan gereserveerd (afgehangen) te worden. Daartoe haalt u uw geldige ledenpas door de kaartlezer "digitale afhangbord" in het “deeltje” en volg de instructies.
b) Reserveren is alleen mogelijk op banen, die niet zijn aangewezen voor verenigingsactiviteiten (trainingen, competities, toernooien etc.), zoals aangegeven op het baanschema, dat in het digitale afhangsysteem is verwerkt;
c) Voor het enkelspel wordt 30 minuten en voor het dubbelspel 60 minuten door het systeem gereserveerd.
d) Voor het dubbelspel kan uitsluitend 60 minuten worden afgehangen, wanneer met 4 geldige ledenpassen wordt ‘afgehangen’; met 3 passen wordt ook een speelduur van 60 minuten ‘afgehangen’;
e) Zijn alle banen bezet dan dient de baan afgehangen te worden met de vroegste eindtijd (bij enkel begintijd + 30 minuten, bij dubbel begintijd + 60 minuten).
f) U kunt alleen reserveren wanneer u zelf op het park aanwezig bent of u kunt afhangen door middel van het gebruik van de KNLTB-app op afstand. Dit laatste is een tijdelijk experiment als service naar alle leden om comfort te hebben bij het reserveren van banen. Dit experiment loopt nog en geldt voor alle banen. Evaluatie volgt tzt.
g) Bij het gebruik van de KNLTB-app dient u minimaal 5 minuten van te voren uw aanwezigheid aan te geven door uw app-reservering te bevestigen. U doet dit door uw pas door de kaartlezer van het digitale bord te halen. Indien u de reservering niet tijdig bevestigd vervalt uw reservering.  
h) Via de knltb-app kunt u tot 4 dagen van te voren uw baan reserveren.
i) Indien u wel afhangt via de KNLTB-app maar niet komt spelen dan ontneemt u andere leden om op dat tijdstip te komen tennissen. Indien dit bij herhaling plaatsvind zal u hierover worden aangesproken worden door de vereniging. Herhalend aantoonbaar misbruik kan leiden tot blokkering van uw afhangpas.
j) Gedurende de competitie, de clubkampioenschappen, toernooien en andere door de vereniging georganiseerde evenementen zijn de banen in beginsel niet vrij beschikbaar. In principe, en uitsluitend wanneer het programma dit toelaat, wordt 1 baan vrijgehouden voor vrij tennis.
k) Leden kunnen samen met een niet-lid een baan reserveren volgens de introductieregeling. Hiervoor dient de introductiepas samen met de ledenpas(-sen) op dezelfde wijze door de kaartlezer te worden gehaald.
l) Juniorleden in de leeftijd tot en met 12 jaar mogen na 20.00 uur geen gebruik meer van de banen maken, tenzij er banen vrij zijn.
m) Het Bestuur, de Onderhoudscommissie en de Technische commissie zijn gerechtigd om voor korte of langere duur andersluidende bepalingen uit te vaardigen.

1.5 Baanreservering tijdens onderhoud

a) Indien er onderhoud op de banen plaats moet vinden door het onderhoudspersoneel, zal dit door de daartoe aangestelde onderhoudscommissie worden ingesteld via het beheer van het digitale afhangsysteem.
b) Daar dit onderhoud sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden is het niet altijd te voorkomen dat bij drukte op de banen onderhoud moet plaatsvinden.

1.6 Baangebruik

a) Het betreden van de baan is uitsluitend toegestaan aan spelers, scheidsrechters, baancommissarissen en onderhoudspersoneel.
b) Een speler dient gekleed te zijn in schone en algemeen geaccepteerde tenniskleding. Andere sport- of vrijetijdskleding is niet toegestaan.
c) Als men dit om persoonlijke redenen gewenst acht zijn trui/sweater of trainingspak toegestaan. Het uiterlijk dient een nette verzorgde indruk te maken. Voor alle duidelijkheid b.v. overhemden, spijkerbroeken, atletiek-, voetbal-, zwem- of andere sportbroeken zijn niet toegestaan. Voor officiële wedstrijden (competitie, toernooien) kunnen door de KNLTB strengere eisen worden gesteld.
d) De banen mogen uitsluitend worden betreden met schoeisel dat speciaal voor tennis is ontworpen en dat het speelvlak van de tennisbaan niet kan beschadigen. Er mogen geen hakken of stalen c.q. afschroefbare noppen onder zitten. Zorg ervoor dat voor het betreden van de baan uw schoenen ontdaan zijn van vuil/zand uit de omgeving.
e) Als het donker is zorgen de laatste spelers van elk baanblok ervoor dat de baanverlichting wordt uitgeschakeld. Dit ter besparing van lampen en energiekosten.
f) Het is niet toegestaan om:

  • met glaswerk de banen te betreden;
  • te roken op de baan;
  • met kauwgom in de mond de baan te betreden;
  • stoelen op de baan te plaatsen, anders dan de reeds aanwezige banken;  

g) Indien zich op de banen plassen bevinden, is het verboden deze banen te bespelen. Het geforceerd verwijderen van deze plassen met welk hulpmiddel dan ook, is verboden i.v.m. het daardoor dichtslibben van de toplaag en het aldus aantasten van het waterdoorlatend vermogen.
h) Het is niet toegestaan de banen te bespelen: * als er sneeuw op ligt; de sneeuw dient op een natuurlijke wijze verdwenen te zijn voordat de banen weer bespeeld kunnen worden;

  • bij ijzel;
  • bij temperaturen beneden de -10 graden C;
  • bij opdooi na een strenge vorstperiode;

i) Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn, zal dat op het afhangbord gepubliceerd worden. Tevens zal de toegangspoort van het park gesloten blijven. Dit betekent dat er niet gespeeld mag worden.  

1.7 Gedrag op en rond de baan

Alle spelers en bezoekers dienen zich correct te gedragen. Gedragingen die overlast of stoornis voor andere baangebruikers en/of voor de omliggende woningen kunnen veroorzaken moeten vermeden worden.
a) Eenieder dient zich sportief te gedragen. Hieronder wordt onder meer verstaan het respecteren van de tegenstander, het aanvaarden van de autoriteit van een official, het niet beledigen van een toeschouwer en geen vorm van wangedrag waardoor de goede naam van de tennissport wordt aangetast.
b) Vloeken, schelden, het (hoorbaar) uiten van onbehoorlijke taal, het maken van obscene gebaren en dergelijke is niet toegestaan.
c) Het is niet toegestaan uit woede en/of teleurstelling met een racket of een ander voorwerp te gooien, dan wel het opzettelijk en krachtdadig beschadigen of vernielen van een racket, het net met toebehoren, de baan, de scheidsrechtersstoel dan wel enig ander voorwerp behorende bij de uitrusting van het tennispark.
d) Niemand dient zich te buiten te gaan aan het uit woede weg trappen, gooien of zonder noodzaak wegslaan van een bal over de omheining of in de richting van enig persoon (official, ballenkind of publiek) met een verwijtbaar gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de eventuele gevolgen.
e) Het bedreigen of molesteren van of het spuwen naar een tegenstander, official, toeschouwer of enig ander persoon is niet toegestaan. Onder molesteren wordt onder meer verstaan het zonder toestemming overlast aandoen door aanraking van een persoon.
f) Het is niet toegestaan zelfmeegebrachte (sterk) alcoholische dranken te nuttigen op het park.

1.8 Gebruik kleed- en doucheruimten

a) De leden en bezoekers kunnen gebruik maken van de op het park aanwezige kleed- en doucheruimten.
b) Na gebruik dienen kleed- en doucheruimten in een ordelijke staat te worden achtergelaten. Aanwijzingen van de leden van de Paviljoencommissie dienen te worden opgevolgd.

1.9 Overige bepalingen

a) Onregelmatigheden op of rond de banen dienen onverwijld aan een van de Leden van het Bestuur te worden gemeld. Bij afwezigheid daarvan aan een van de leden van de afzonderlijke commissies of de leden van de onderhoudscommissie.
b) Voor vermissing van eigendommen in de kleedkamers of elders op het tennispark kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
c) Op het park en paviljoen wordenuitsluitend aangelijnde honden toegelaten.
d) Bij overtreding van dit reglement kan het bestuur passende maatregelen nemen. In beginsel zal eerst een waarschuwing worden gegeven c.q. een tijdelijk speelverbod opgelegd kunnen worden. Een ernstige (herhaalde) overtreding kan schorsing van maximaal een maand tot gevolg hebben dan wel beëindiging van het lidmaatschap.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

Adres

Ekkersrijt 45
5032 WN Tilburg

KVK-nummer

40259281